Chuyển đến nội dung chính

Đã bao giờ chưa bạn?

Đã bao giờ bạn khóc khi nghe một
bài hát
- Đã bao giờ bạn khóc khi nghĩ đến
một người
- Đã bao giờ bạn khóc khi quá khứ
ùa về
- Đã bao giờ bạn khóc cho kỉ niệm
đã qua
- Đã bao giờ bạn khóc cho những
lầm lỡ gây ra
- Đã bao giờ chưa bạn?
Đã bao giờ bạn khóc khi nghe một
bài hát
- Đã bao giờ bạn khóc khi nghĩ đến
một người
- Đã bao giờ bạn khóc khi quá khứ
ùa về
- Đã bao giờ bạn khóc cho kỉ niệm
đã qua
- Đã bao giờ bạn khóc cho những
lầm lỡ gây ra
- Đã bao giờ chưa bạn?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này